Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

Àmbit Estatal

Realidad actual de la Atención Temprana en España

Document elaborat pel Grupo de Atención Temprana (GAT). Editat pel Real Patronato sobre discapacidad.


Libro Blanco de la Atención Temprana

Document elaborat pel Grupo de Atención Temprana (GAT). Editat pel Real Patronato sobre Discapacidad.

Existeix una versión en Català, publicada per la Diputació de Barcelona.

Descarregar AdjuntCatalunya

Procediments d'Atenció Precoç

Recull de Procediments d'atenció directa per als centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP).

Document elaborat per la Taula Tècnica d'Atenció Precoç de l'ICASS.

Descarregar Adjunt

Cartera de Serveis Socials

Cartera de Serveis Socials de Catalunya. 2010-2011. Document del Departament d'Acció Social i Ciutadania.

Descarregar Adjunt

Decret d'Atenció Precoç

Decret 261/2003 de 21 d'octubre pel qual es regulen els serveis d'atenció precoç.


Conveni col·lectiu d'atenció precoç

Conveni col·lectiu de treball d’àmbit de Catalunya per als centres de desenvolupament infantil i atenció precoç, per als anys 2007-2009 (codi de conveni núm. 7902585).TRE/1439/2008, de 2 d’abril.

Temes professionals

Perfils Professionals

Document elaborat pel Departament de Benestar Social i Familia.

Descarregar Adjunt

FEAPS. Manual de Buenas Practicas

Manual de Bones Pràctiques en l'atenció precoç, elaborat per FEAPS.

Descarregar Adjunt

Proposta de Codi Deontològic per a professionals de l'atenció precoç.

Document elaborat pels professionals de l'atenció precoç de la regió de Murcia.

Descarregar AdjuntAltres

Atenció Precoç a Europa

Informe Resumen sobre la Atención Temprana en Europa. Aspectos Clave y recomendaciones.

Elaborado por la European Agency for Development in Special Needs Education.

Descarregar Adjunt

Pla Integral d'atenció primerenca a les illes balears

Pla Integral d'atenció primerenca a les illes balears. Document elaborat per Govern de les Illes Balears.


Galicia. Decreto de Atención Temperá

Descarregar Adjunt

Decret d'Atenció Precoç a la Rioja

Decreto 3/2011, de 19 de enero, regulador de la intervención integral en atención temprana en La Rioja.