Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

Què és l'Atenció Precoç?

L’Atenció Precoç és el conjunt d’actuacions adreçades a la població infantil de 0 a 6 anys, a la família i a l’entorn, que tenen com a objectiu donar resposta, el més aviat possible, a les necessitats, transitòries o permanents, que presenten els infants amb trastorn en el desenvolupament, sigui d’origen biològic, psicològic o social, o que es troben en situació de risc de patir-ne.


Què és el Servei d’Atenció Precoç ?

El Servei d’Atenció Precoç és un servei públic integrat en el Sistema Català de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya. És un servei especialitzat que es presta a través d’una xarxa sectoritzada de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), estesa per tot el territori de Catalunya. El servei és gratuït i les famílies i professionals interessats o preocupats per algun aspecte relacionat amb el desenvolupament de l’infant poden adreçar-se directament al CDIAP que inclogui el municipi de residència de la família en la seva zona d’atenció.


Què costa el servei ?

El servei és universal i gratuït a tot Catalunya

Què ofereix el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) ?

Acolliment i Valoració de la demanda familiar o dels tutors al CDIAP Equip Interdisciplinar de professionals especialistes en petita i primera infància Avaluació i Diagnòstic bio-psico-social del desenvolupament de l’infant i de l’entorn on es realitza la criança Disseny i Atenció terapèutica de les necessitats derivades del procés diagnòstic Coordinació amb els professionals dels Centres sanitaris, educatius i socials: pediatres, educadors, EAP’s, Treballadors socials,etc, i Serveis de primera infància ubicats en el mateix àmbit geogràfic Promoure i participar en Programes de Sensibilització, Prevenció i Detecció en la primera infància Formació, investigació i participació en la promoció de la salut integral de l’infant i de la seva família


Fins quina edat s'atenen els infants all Servei d’Atenció Precoç ?

Cada infant i cada família és diferent. El decret 261/2003 de 21 d'octubre, que regula els Serveis d’Atenció Precoç permet atendre als infants fins als 6 anys, però en cada cas, serà el criteri dels professionals dels CDIAP el que determinarà la finalització de l’atenció al Centre o quan pugui ser atès per un altre dispositiu públic.